Tabook
Tabook

Výstavy

Výstava představuje jednu z nejvýraznějších grafiček současné německé scény.
Dřevořezem zaznamenané všední události jsou maximálně zhuštěné.
V černobílých tiscích je barva  nahrazena pestrými strukturami.
Prolamovaná a rozbalená realita  města je opticky rafinovaná
a postavy v místnostech i ulicích jsou autorce důvěrně známé.
Pokračování v neviditelném výstavním cyklu „Noví realisté“...
 

This exhibition presents one of the most outstanding graphic artists on the contemporary German art scene.
Daily events captured in woodcuts are densely packed, and color in the black and white prints has been replaced by multitudinous structures. The convoluted, bare reality of the city is optically refined, and the figures, places and streets are all intimately familiar to the artist. A continuation in the invisible exhibition series entitled “The New Realists”...
Galerie Divadla Oskara Nedbala

 

Opravdové obrazy na falešných stěnách, iluze na iluzi, plošné vyprávění vsazené do kulisy interiéru. Zážitky s přírodou v pruzích na stropě spojují zdi a dovnitř zatéká, občas doopravdy občas jen barva.

Real pictures on fake walls, illusions on illusions, surface narratives against an interior backdrop. Experiences of nature painted in stripes on the ceiling join the walls together and the roof leaks, sometimes for real, sometimes it’s just paint.
 
Truhlárna
 

Jakub Bachorík
Kristýna Fingerlandová
Michaela Kukovičová
Hans Lichtenwagner
Nikola Logosová
Lucie Lučanská
Ester Nemjó
Rebeka Lukošus
Magdalena Rutová
Tereza Říčanová
Tereza Šiklová
Kotone Utsunomiya
Chrudoš Valoušek
Eva Volfová

Renesance obrazových knih pro děti a dospělé. Výstava z bilderbuchů z posledního období a pár výjimek. Přípravné kresby, extenze ilustrací a improvizace.

Neuvěřitelné a groteskní, Mýtická rodinná historie, Svět snových obchodních výloh, Katastrofy, Noční město, Pani Jířa a přátelství, Střelnice, Kdo jsme?, Chytrá chobotnice a uklízení světa, Kráva a znovuzrozený les, Obr, Nekonečno Nekonečno Nekonečno, Opice to jsme my, Hmotná čára — linka — jizva.

Famille nombreuse (new and upcoming books in pictures)
A renaissance of picture books for adults and children. An exhibition of the latest picture books plus a few exceptions. Sketches, extended illustrations, and improvisation.


The Unbelievable and the Grotesque, Mythical Family History, A World of Dreamy Shop Windows, Catastrophes, The City at Night, Mrs. Jířa on Friendship, The Shooting Range, Who are We? The Clever Octopus and Cleaning Up the World, The Cow and the Reborn Forest, Infinity Infinity Infinity, Monkey, It’s Us, Tangible Line – stroke – scar.
Trafačka

 

Tři ateliéry ilustrace a grafiky z tří metropolí se představí v echt formě po dlouhé karanténě. Jesus Corona nastoupí v 87 minutě.

(UMPRUM, UDK, VŠVU).

Three studios of illustration and graphic art from three metropolises present themselves in top form after a long quarantine. Enter Jesus Corona in the 87th minute.

(UMPRUM, UDK, VŠVU).
 

Divadlo kavárna, Truhlárna, Trafačka, Střelnice

Barbora Satranská
Bim Eriksson
Clara Chotil
Elena Pagliani
Katarzyna Miechowicz
Léopold Prudon
Lisa Ottenburgh
Lode Herregods
Lucie Lučanská
Marco Quadri
Mia Oberländer
Omar Cheikh

 

12 komiksových autorů, jedno putování sudetskou krajinou, mnoho historek a jedna společná historie. Pestrá směs výtvarných a vypravěčských přístupů od autorů z různých koutů Evropy. Co není vidět na první pohled? Co zbývá? (výstava je součástí evropského projektu Invisible lines).

12 Comic Pilgrims (from Wambierzyce to Broumov and Elsewhere)
12 comic book authors, one journey through the countryside of Sudetenland, many tales, but one common history. A lively mix of narrative styles by authors from various corners of Europe. What don’t you see at first glance? What remains to be discovered? (The exhibition is part of the European project Invisible Lines).
Trafačka

Téměř každý něco sbírá. Pro zvláštní potřebu, z jistých důvodů i pro samotný proces sbírání. Nejvíc toho ale sbírá paní K.

Collections
Almost everyone collects something.
For their own specific needs and reasons, or just for the process of collecting. But Mrs. K. has collected the most of all.
Truhlárna a přilehlá místa

Nikola Hoření je pražská ilustrátorka narozená v roce 1989. Studovala UJEP v Ústí na Labem, UMPRUM v Praze a BURG v Halle. Proslavila se svou „animovanou“ knihou Kéž by. V posledních letech intenzivně a mohutně kreslí do knih pro děti, které vydává nakladatelství Meander.

Nikola Hoření (illustrations)
Nikola Hoření is an illustrator from Prague who was born in 1989. She studied at Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem, The Academy of Arts, Architecture and Design in Prague, and Burg Giebichenstein University of Art and Design in Halle. She gained wide recognition for her “animated” book If Only! and has spent the last few years intensively and prolifically drawing books for children which are published by Meander.
Hatumoa

 

Výroba prořezávaných papírů (papel picado) je dosud živé mexické lidové umění. Na sebe naskládané hedvábné papíry, často až 50 kusů, se prořezávají najednou pomocí malé paličky a různě tvarovaných látek. Existují desítky témat a stovky vzorů, nestojí skoro nic, používají se při nejrůznějších setkáních, oslavách, řezají se běžně na ulici. Během Dne mrtvých je papel picado všude. Na symbolických hrobech a oltářích, v obchodech a restauracích, na náměstích a ulicích, zavěšené na dlouhých šňůrách z domu do domu vysoko nad hlavami chodců. A skoro na všech jsou obrazy smrti. Smrtky a smrťáci dál pokračují ve svých oblíbených činnostech, dál sedí u stolů, pijí víno, jedí ovoce, tančí a zpívají, hrají kopanou, výborně se baví.

Papel Picado (perforated paper) is a living Mexican folk art. As much as 50 pieces of tissue paper are stacked and perforated at once using special hammers and various designs of cloth. There are scores of topics and hundreds of designs to choose from, it costs next to nothing to make and can be used for all sorts of gatherings and celebrations; it is common to see people cutting them out on the streets. On the Day of the Dead, papel picado is everywhere. On symbolic graves and altars, in shops and restaurants, on squares and in streets, hung on long lines from house to house high above the heads of pedestrians. And on almost every one, there is an image of death. Death and skeletons continue in their favorite activities, sitting at tables, drinking wine, eating fruit, dancing and singing, playing football, and having a great time.
Truhlárna


Francouzská ilustrátorka ryje do lina a kreslí a její záběr je obrovský: je jen málo věcí, které rydlem nepřeryla. Móda, flóra i fauna, roční období, krajiny, domy, lidé… Zvláštní péči věnuje místům a městům, která má ráda. Má ráda New York, Paříž, Ivry, ale i Tábor…

Joëlle Jolivet – Cities
This prolific French illustrator carves images into linoleum and draws, and the scope of her work is enormous – there is little that remains untouched by her lino cutters: fashion, fauna and flora, the seasons of the year, landscapes, houses, people... She dedicates special care to the towns and places she holds dear – New York, Paris, Ivry, even Tábor...
francouzský institut
Antikvariát

Boloňský ilustrátor Andrea Antinori se narodil v malém městečku Recanati v roce 1992. V Jednotě představuje výběr ilustrací ze svých autorských knih, které vytvořil v posledních letech. Ve věhlasném nakladatelství Corraini vydal knihy: Je-li toto los? (2015), Kniha o Velrybě (2016), Ježíšův příchod do Bruselu (2017), Svatá Lucie (2018), Velká bitva (2019), O životě lemurů (2020) a Pomerančovník (2021). Antinori kreslí a vypráví zlehka, chytře a vtipně.

Andrea Antinori – Lemurs
Bolognese author, Andrea Antinori was born in the small town of Recanati in 1992. A selection of her illustrations from recently published books is on display in Jednota. Books published by Corraini include Is this a Moose? (2015), A Book About Whales (2016), Christ’s Entry into Brussels (2017), Santa Lucia (2018), The Great Battle (2019), On the Lives of Lemurs (2020), The Orange Tree (2021). Antinori’s stories and drawings are light, clever and funny.

Jednota

Krátký němý film o osamělém muži, který se přátelí s mouchou, cigaretami a cigaretovým kouřem. S cigaretom nisi sam byl slogan na chorvatských cigaretách York, nacházející se v místě, kde dnes najdeme varování o vlivu kouření na zdraví.

You’re never alone with a cigarette.
A short silent film about a solitary man who befriends a fly, his cigarettes, and cigarette smoke. You’re never alone with a cigarette was the slogan on boxes of Croatian York cigarettes, and used to appear in the same place warnings about the risks of smoking appear now.
Voyeur

Vytěžit, deponovat, spočítat, označit, rozebrat, rozřezat, rozdrtit. A někde uprostřed tohoto řetězce jedna nesystémová intervence. Utilitární mašinerie se na pikosekundu zastaví. Ale po krátkém zaváhání se harvestory znovu rozjedou a poslušně vykonají, co je psáno v sebenaplňujícím proroctví. Nikdy nic nebylo, tak pryč s tím!

Extract, deposit, count, mark, take apart, slice, crush. And somewhere along the chain of events, an asystemic disruption. For a split second, the utilitarian machinery pauses. But after the brief hesitation, the harvesters return to their work, faithfully fulfilling the self-fulfilling prophecy: there was never anything to begin with, so away with it!
4MAT

Že to dětem jde nejlíp, víme už dávno. (Minimálně od počátku minulého století to vědí i umělci.) Linorytové plakáty propagující to nejlepší z venkova — žádná idylka — tvrdá práce tvrdých dětí!

We’ve known for a long time that kids can do it the best. (At least artists have known that since the beginning of the last century). Linocut posters promoting the best of the countryside – no idyll – just hard work by tough kids!
Truhlárna

Plakáty na akce, které už proběhly.
Narozeniny jsou nejlepší záminkou pro pořádné povyražení, mejdan, večírek či přátelské posezení je-li libo.

Posters for past events.
Birthdays are the best excuse to have a good time, go to a party, celebrate or just sit with friends.
Osvěžovna

Výstava – Galerie Na Schodišti, Městská knihovna Tábor, 1.–18. září

Ponořte se do oceánu, projděte antickým labyrintem, poznejte lidský mozek nebo prozkoumejte tajemství hub. Stačí zalistovat jednou z knih pro nejmladší čtenáře od nejlepších polských autorů a autorek. Věnují se designu, vesmíru, architektuře, národním parkům, včelám, hudbě, stromům nebo lidským vynálezům. Spojují je krásné ilustrace a originální obsah, který nenudí ani rodiče! Pro děti je přichystaná soutěž: na každém panelu najdete otázku a po jejím správném zodpovězení můžete vyhrát knižní cenu. Zaměřuje se na „poznávací“ knihy a její součástí je i kvíz. Děti můžou při její návštěvě otázky luštit „jen tak“ nebo vyplnit formulář online přes QR kód v mobilu nebo na papíře a vyhrát knihy.
Organizátoři: Polský institut v Praze, Polský knižní institut – Instytut Książki
Knihovna

Výstava fotografií Muzea Šechtl a Voseček Marie Michaela Šechtlová se svým týmem vybrala pro tuto výstavu snímky navýsost osobní, z nichž většina nebyla předtím publikována ani vystavována. Vlastně spolu s ní otevíráme rodinné album jejího dědečka Josefa Jindřicha Šechtla.

House No. 516, or else Welcome to the Šechtl’s from 1907 to 1953
An exhibition of photography at the Šechtl a Voseček Museum.
For this exhibition, Marie Michaela Šechtlová and her team have selected some highly personal images, many of which have never before been published or exhibited. With her we can peek into the family album of her grandfather, Josef Jindřich Šechtl.
Obývák

Husitské muzeum v Táboře společně s dalšími muzei z jižních Čech představují v rámci Tabooku svou ediční činnost. Muzea patří k vydavatelům kvalitní odborné literatury a muzejní publikace představují cenné zdroje informací v závislosti na činnosti a zaměření jednotlivých institucí. Muzea vydávají katalogy doprovázející výstavy či expozice, historické a regionální publikace, ročenky, sborníky, knihy zaměřené na umění, přírodu, etnografii a mnohé další obory.
Rajský dvůr a Galerie Ambit